Visie

De Erasmushogeschool zet sterk in op onderzoek. Binnen ons onderzoeksaanbod maken we een globaal onderscheid tussen twee grote types: het onderzoek in de kunsten, gevoerd in de Schools of Arts en het praktijkgericht onderzoek, gelieerd aan de Bacheloropleidingen van de Erasmushogeschool. Informatie over het onderzoek in de kunsten, kunt u hier terugvinden.

Praktijkgericht onderzoek

Naast het meer academische onderzoek in de kunsten, is het merendeel van het onderzoek aan de Erasmushogeschool van praktijkgerichte aard. Met dit onderzoek trachten we antwoorden te bieden op actuele, maatschappelijke en economische noden of opportuniteiten uit het werkveld. Elk onderzoek wordt gevoerd in samenwerking en overleg met partners uit het betreffende werkveld. De output van dit onderzoek is bovendien rechtstreeks vertaalbaar naar concrete toepassingen voor het werkveld.

Naast de kruisbestuiving met het werkveld is ook de verwevenheid van onderwijs en onderzoek een belangrijk aandachtspunt. Er wordt telkens gezocht naar onderzoeksprojecten die ook een meerwaarde kunnen bieden voor de opleiding. Daarom worden ook studenten ingezet in het onderzoek, telkens onder begeleiding van een deskundige onderzoeker/docent.

Werking

Alle praktijkgericht onderzoek wordt gevoerd in kenniscentra die verbonden zijn aan een departement of opleiding. In die kenniscentra zijn telkens een aantal onderzoekers actief die verschillende projecten uitvoeren binnen een duidelijk afgebakend wetenschappelijk domein. Een overzicht van de kenniscentra van de Erasmushogeschool kunt u hier terugvinden.

Elk kenniscentrum heeft een specifiek dienstverleningsaanbod, opgebouwd vanuit de verworven expertise en voortdurend geoptimaliseerd via het gevoerde onderzoek. De onderzoekers beiden hun diensten aan in de vorm van kortere dienstverlening zoals intakegesprekken of via een langer engagement met een dienstverlenings- of onderzoekscontract. Een overzicht van het dienstverleningsaanbod van de kenniscentra vindt u hier.

Het kenniscentrum Urban Coaching & Education

Vanuit het domein EDUCARE (zorg in onderwijs en vrije tijd) ondersteunt het kenniscentrum Urban Coaching & Education de educatieve professional die werkt binnen een grootstedelijke context. Dit gebeurt vanuit een aantal specifieke vakinhoudelijke invullingen en resulteert in een praktijkgids met good practices en inspirerende voorbeelden door en voor het werkveld.