Project Democratische Dialoog

Het project Democratische Dialoog is een project binnen de lerarenopleiding van de Erasmushogeschool Brussel. Het initiatief is in  2015 opgezet naar aanleiding van een studie van de Koning Boudewijnstichting die de moeilijkheden die leraren ervaren in het lesgeven in scholen met een cultureel divers publiek in kaart bracht (Maréchal et al., 2014).

Sommige thema’s worden naar hun aanvoelen steeds minder bespreekbaar – vaak gaat het  om groepen leerlingen met een verschillende levensbeschouwelijke achtergrond – en leerkrachten hebben weinig tools om hiermee om te gaan.

Veel van deze gevoelige onderwerpen worden dan ook angstvallig vermeden, wat kan leiden tot frustraties en de behoefte om gehoord te worden, zowel bij leerkrachten als bij leerlingen.

Een team van Dialoogcoaches, allen expert in dialoog, levensbeschouwing en vorming, werd samengesteld in de lente van 2015. Onder hen bevinden zich experten in verschillende levensbeschouwingen, een deradicaliseringsexpert, een psycholoog, een filosoof, een moraalwetenschapper en een godsdienstwetenschapper. Dit multidisciplinaire team heeft sinds april 2015 gezamenlijk een lange weg afgelegd en groeit geleidelijk uit tot een unieke constellatie van competenties inzake dialoog, levensbeschouwing, en maatschappij-opbouw.